Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia obchodných podmienok

Predávajúci týmto upravuje v súlade s z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tieto obchodné podmienky, platné pre nákup na e-shope  www.esmalujeme.sk .

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.esmalujeme.sk na uzavretie (uzatvorenie) kúpnej zmluvy (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Neskoršími zmenami obchodných podmienok nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1) Predávajúci

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ portálu (viď. Prevádzkovateľ), ktorý je prevádzkovateľom e-shopu, webovej stránky www.esmalujeme.sk , ktorým je spoločnosť 3U s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35947608, DIČ: 2022045091, IČ DPH: SK2022045091, zapísaná v obchodnom registri vedeným na Okresnom súde Bratislava I, vložka č.: 36973/B.

2) Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba – spotrebiteľ.  Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Zmluvy, ktoré sú uzatvárané kupujúcim, sa riadia najmä z.č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3) Objednávka, kúpna zmluva

Návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie tovaru predávajúcim na www.esmalujeme.sk, kúpna zmluva vzniká, pokiaľ nie je uvedené inak, odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Predávajúci si okrem toho vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo kúpnej zmluvy na základe dohody s kupujúcim v prípadoch, kedy zjavnou technickou chybou cena, veľkosť alebo vlastnosti tovaru vykazujú celkom zjavne chybu a došlo k hrubému nepomeru medzi vzájomnými plneniami alebo ak predávajúci tovar aktuálne vypredal. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celkovú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet bez zbytočného odkladu alebo poukázaná na ním uvedenú adresu, tým kúpna zmluva zaniká.  

4) Tovar

Tovarom sa rozumejú veci, ktoré sú ponúkané predávajúcim prostredníctvom e-shopu na predaj, a to najmä farby, laky a príslušenstvo. Webová stránka obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj. Cena je platná po dobu, po ktorú je zverejnená.

5) Odstúpenie od zmluvy

V zmysle z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo do 14 (štrnástich) dní od doručenia tovaru toto neporušené a neopotrebované i s príslušenstvom (najmä návody, príbalové letáky) vrátane neporušenej visačky vrátiť na adresu predávajúceho: 3U s. r. o., eshop FARBY LAKY, Šustekova 25, 851 04 Bratislava a odstúpiť tým od zmluvy. K tomuto odstúpeniu môže kupujúci použiť tiež vzorový formulár. Kupujúci nie je povinný uviesť dôvod, pre ktorý odstupuje od zmluvy. Ak využije kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, pokiaľ kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Následne je povinný kupujúci vrátiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho prijal, a to na adresu: 3U s. r. o., eshop FARBY LAKY, Šustekova 25, 851 04 Bratislava

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Pokiaľ kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob doručenia tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktorý vznikol v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného vypožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. medzičasom bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané/odovzdané.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie / vytlačenie tu


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(začiatok formulára)

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát:          3U s. r. o., eshop FARBY LAKY, Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 35 947 608

Číslo Vašej pôvodnej objednávky: ..........................................................................

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar (*) :

.....................................................................................................................................................

Dátum objednania tovaru: ..........................................................................................................   

Cena objednaného tovaru: .........................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):......................................................................   

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):........................................................................................

Číslo účtu pre vrátenie platby: ...................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):........................................................................................

Dátum: ............................. .

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

(koniec formulára)


 

Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; 
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; 
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale. 

 

6) Cena

Čiastka, ktorá je u každého jednotlivého tovaru uvedená je vrátane DPH. Tato čiastka však neobsahuje náklady na dodanie, ktoré sú uvedené samostatne. Konečná čiastka, ktorú bude kupujúci platiť za tovar vrátane jeho dodania, je uvedená na konci objednávky a bude potvrdená predávajúcim zaslaním potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy.

Znížená čiastka pod obvyklú čiastku môže byť z dôvodu výpredaja, alebo posezónneho dopredaja tovaru, alebo z dôvodu premiestnenia tovaru z kamenných predajní do internetovej predajne. Ide o predaj novej veci bez vád, alebo veci, ktorá bola vystavená v predajniach. Pre zľavnený tovar platia rovnaké podmienky ako pre bežný výrobok. Na zľavnený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.

7) Spôsob platby

Kupujúci je oprávnený zvoliť pri nákupe tovaru niektorú z týchto alternatív platby:

  • predfaktúrou
  • platba vopred prostredníctvom platobnej karty
  • zrýchleným prevodom prostredníctvom služby TatraPay

Všetky spôsoby platby sú bez poplatku.

8) Náklady na dodanie, dodanie a plnenie

Momentálne je možné osobné vyzdvihnutie na výdajnom mieste alebo výber dopravy ZDARMA v rámci Bratislavy pri splnení hodnoty minimálnej hodnoty objednávky.

Osobný odber:

Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť zadarmo na našom výdajnom mieste, ktoré je lokalizované v zásobovacom priestore predajne FARBY – LAKY na Šustekovej 25 v Bratislave – Petržalke. 

Objednávky vytvorené do 14:00 počas pracovného dňa, budú pripravené na výdajnom mieste už nasledujúci pracovný deň v čase od 08:00 do 18:00. Podmienkou je úhrada vopred. Úhrada na predfaktúru môže vybavenie Vašej objednávky predĺžiť až na 3 pracovné dni.

Doprava ZDARMA nad 60€ v rámci Bratislavy:

Objednaný tovar Vám bude po splnení podmienky minimálnej hodnoty objednávky doručený do 24 hod. v rámci Bratislavy. Objednávky vytvorené do 14:00 počas pracovného dňa, budú pripravené na doručenie už na nasledujúci pracovný deň v čase od 08:00 do 14:00. Podmienkou je úhrada vopred. Úhrada na predfaktúru môže vybavenie Vašej objednávky predĺžiť až na 3 pracovné dni.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti. Prípadná neskoršia reklamácia ohľadom porušenia obalu zásielky nebude braná do úvahy. 

9) Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu na jeho užívateľský účet a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za prípadné dôsledky porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Registráciou sa rozumie uvedenie mena, priezviska, adresy, e-mailu a telefónu do formulára uvedeného na hlavnej strane predávajúceho. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.

10) Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok, postup uplatňovania a vybavovania reklamácií

Tento reklamačný poriadok je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) a ktoré kupujúci zakúpil prostredníctvom e-shopu www.esmalujeme.sk .

11) Doručovanie

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

Správa je doručená (sa považuje za doručenú):

V prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej  pošty kupujúceho.

V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom.

V prípade doručovania osobne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odmietne ju adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty 10 (desať) dní od uloženia zásielky a zaslaní výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k prevzatiu uloženej zásielky u prevádzkovateľ poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.  

12) Splnomocňovacie ustanovenie

Predávajúci potvrdzuje, že splnomocnil každého prevádzkovateľa predajne, v ktorej dochádza k odovzdaniu tovaru (v prípade ak si kupujúci zvolil prevzatie tovaru na predajni), na konanie/rokovanie s kupujúcim vo veci odovzdania tovaru kupujúcemu.

13) Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@esmalujeme.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa z.č. 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 z.č. 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 z.č. 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti , zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

14) Platnosť

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.04.2020

15) Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@esmalujeme.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako  uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jeho splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.